Vota per la conservació del riu Glorieta, Alcover (Baix Camp)Vote for the Conservation of the Glorieta stream, Alcover (Spain)Vota por la conservación del río Glorieta, Alcover (Tarragona)

IMG3_20233 copyVota per la conservació del riu Glorieta. Es gratuït i només necessites menys d’un minut:

http://outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=1

 Sisplau, reenvia aquest missatge a tots els teus contactes incloent-hi companys de feina, amics, familiars, xarxes socials i mitjans de comunicació. Cada vot és important!

IMG3_20233 copyVote for the conservation of the Glorieta stream. It’s free and only takes less than a minute:

http://outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=1

Please, forward this message to all your contacts including colleagues, friends, family, social networks and media. Each single vote is important!

IMG3_20233 copyVota para la conservación del río Glorieta. Es gratuito y solo necesitas menos de un minuto:

http://outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=1

Por favor, reenvía este mensaje a todos tus contactos, incluyendo compañeros de trabajo, amigos, familiares, redes sociales y medios de comunicación. ¡Cada voto es importante!

EOCA logoL’European Outdoor Conservation Association (EOCA) és una associació sense afany de lucre formada per empreses que treballen en la indústria de l’aire lliure. L’EOCA intenta demostrar el compromís d’aquest sector amb un retorn a la natura a través del finançament de projectes específics. Cada any, nombroses entitats sense afany de lucre presenten les seves propostes a l’EOCA per desenvolupar un projecte de conservació a través de voluntariat a qualsevol racó del món. El nostre projecte ha estat finalista i necessitem el teu vot per ser seleccionats.

DSC_1078Martin46 (FAguilar) copyL’objectiu de la nostra proposta és garantir la conservació de la capçalera del riu Glorieta a llarg termini. La zona es troba a l’Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades (PEIN i Xarxa Natura 2000) i protegida per un acord de custòdia del territori amb l’associació CEN. Els gorgs profunds, els llargs salts d’aigua i les aigües turquesa són admirats per milers de visitants cada any, incloent-hi aquells que venen expressament per caminar o practicar barranquisme. L’àrea és molt rica en espècies en perill, com el cranc de riu ibèric, el barb cua-roig o la merla d’aigua. Les principals amenaces són l’abocament de deixalles, l’incivisme i les espècies exòtiques invasores.

A través de CEN, aquest projecte organitzarà:

 1. Actuacions de restauració per contrarestar els impactes humans.
  1. 3 actuacions de neteja amb voluntariat.
  2. Control de la invasió de l’ailant (arbre exòtic invasor).
  3. Eradicació del cranc vermell americà (exòtic) per protegir el cranc de riu ibèric (autòcton i en perill d’extinció) i altra fauna.
 2. Actuacions de regulació per reduir els efectes negatius derivats de l’hiperfrequentació.
  1. Regulació del barranquisme.
  2. Restricció d’accés a les zones més vulnerables.
 3. Actuacions de conscienciació.
  1. Díptic.
  2. Pòster.
  3. Plafons.
  4. Conferència.
  5. Taller “els habitants secrets del riu”

D5II_05519Les votacions comencen a les 1:01 del 17 de març i finalitzaran a les 13:00 del 31 de març.

Vota (en anglès): http://outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=1

Per a més Informació, pots visitar el nostre web: http://www.assoc-cen.org

i el web de l’EOCA www.outdoorconservation.eu

Nominat per:

Logo Patagonia noir

En col·laboració amb:

logos dif EOCA copy

Membre de:

XCT logo0

EOCA logoThe European Outdoor Conservation Association (EOCA) is a not-for profit association constituted by companies operating within the outdoor industry. As a charitable organisation directly funding specific projects, the EOCA wants to show that the European outdoor industry is committed to putting something back into the environment, and all working together a real difference can be made. Every year, a number of non profit organisations apply to the EOCA grants to implement a conservation project through volunteering in any country around the world. Our project has become finalist and we need your vote to be selected.

DSC_1078Martin46 (FAguilar) copyThe aim of our proposal is to guarantee the long term conservation of the Glorieta stream headwaters. The site is protected by the Natura 2000 Network of the Prades Mountains and protected by a land stewardship agreement with the CEN association. The deep pools, long waterfalls, and turquoise waters are admired by thousands every year, including those that come specifically to hike or canyon. The area is rich in endangered species such as the white clawed crayfish, the red tailed barbel and the white throated dipper. The main threats are litter, graffiti and damage caused by visitors, and exotic invasive plant and animal species.

Through CEN, this project will organise:

 1. Restoration actions to counteract human impacts.
  1. 3 clean up campaigns with volunteering.
  2. Control the ailanthus invasion (exotic invasive tree).
  3. Eradication of the red swamp crayfish (exotic) to protect the white-clawed crayfish (autochthonous and endangered) and other fauna.
 2. Regulation actions to reduce the negative effects derived from hyperfrequentation.
  1. Regulation of canyoning.
  2. Access restriction to vulnerable places.
 3. Awareness actions.
  1. Leaflet.
  2. Poster.
  3. Panels.
  4. Conference.
  5. Workshop “the stream secret inhabitants”

D5II_05519Voting will start at 00.01 (GMT) on 17th March and will end at 12.00 midday (GMT) on 31st March.

Vote in English: http://outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=1

Information and vote in Deutsch: http://www.eoca.de/project-voting-category.cfm?catid=1

For further information, please visit our website: http://www.assoc-cen.org/index_eng.php

and the EOCA website www.outdoorconservation.eu

Nominated by:

Logo Patagonia noir

In collaboration with:

logos dif EOCA copy

Member of:

XCT logo0

EOCA logoLa European Outdoor Conservation Association (EOCA) es una asociación sin finalidad de lucro formada por empresas que trabajan en la industria del aire libre. EOCA intenta demostrar el compromiso de este sector con un retorno a la naturaleza a través de la financiación de proyectos específicos. Cada año numerosas entidades sin finalidad de lucro presentan sus propuestas a EOCA para desarrollar un proyecto de conservación a través de voluntariado en cualquier rincón del mundo. Nuestro proyecto ha sido finalista y necesitamos tu voto para ser seleccionados.

DSC_1078Martin46 (FAguilar) copyEl objetivo de nuestra propuesta es garantizar la conservación de la cabecera del río Glorieta a largo plazo y hemos quedado finalistas. La zona se encuentra en el Espacio Natural Protegido de la Montañas de Prades (PEIN y Red Natura 2000) y protegida por un acuerdo de custodia del territorio con la asociación CEN. Las pozas profundas, los largos saltos de agua y las aguas turquesa captivan miles de visitantes cada año, incluyendo aquellos que vienen expresamente para caminar o practicar barranquismo. El área es muy rica en especies en peligro, como el cangrejo de patas blancas, el barbo colirrojo o el mirlo acuático. Las principales amenazas son la acumulación de desechos, el incivismo y las especies exóticas invasoras.

A través de CEN, este proyecto organizará:

 1. Actuaciones de restauración para contrarrestar los impactos humanos.
  1. 3 actuaciones de limpieza con voluntariado.
  2. Control de la invasión del ailanto (árbol exótico invasor).
  3. Erradicación del cangrejo rojo americano (exótico) para proteger el cangrejo de patas blancas (autóctono y en peligro de extinción) y otra fauna.
 2. Actuaciones de regulación para reducir los efectos negativos derivados de la hiperfrecuentación.
  1. Regulación del barranquismo.
  2. Restricción de acceso a las zonas más vulnerables.
 3. Actuaciones de concienciación.
  1. Díptico.
  2. Póster.
  3. Paneles.
  4. Conferencia.
  5. Taller “los habitantes secretos del río”.

D5II_05519Las votaciones empiezan a las 1:01 del 17 de marzo y acaban a las 13:00 del 31 de marzo.

Vota (en inglés): http://outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=1

Para más Información, puedes visitar nuestra web: http://www.assoc-cen.org/index_cast.php

y la web de EOCA www.outdoorconservation.eu

Nominado por:

Logo Patagonia noir

En colaboración con:

logos dif EOCA copy

Miembro de:

XCT logo0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>