Memòria de l’acord de custòdia signat amb Alcover

D5II_02011El 17 de gener de 2013, vam signar un acord de custòdia fluvial del riu Glorieta amb l’Ajuntament d’Alcover amb l’objectiu de treballar conjuntament per a la seva conservació.

 

 

Els objectius específics d’aquesta col·laboració són:

1.      Conservar els valors naturals, paisatgístics i culturals dels ecosistemes fluvials de la subconca del riu Glorieta a Alcover.
2.      Conservar les poblacions del cranc de riu ibèric, incloent-hi mesures com la millora i conservació del seu hàbitat i l’eradicació del cranc vermell americà.
3.      Conservar les poblacions del barb cua-roig, incloent-hi mesures com la millora i conservació del seu hàbitat.
4.      Fer esforços per eradicar, o almenys controlar, l’expansió de les poblacions d’ailants (Ailanthus altissima), robínia (Robinia psedoacacia), canya (Arundo donax) i altres espècies exòtiques presents en alguns trams fluvials.
5.      Vetllar per evitar la introducció de noves espècies exòtiques o translocades com la tortuga de Florida (Trachemys scripta), la truita de riu (Salmo trutta), la carpa (Cyprinus carpio), la gambúsia (Gambusia holbrooki) o el cranc senyal (Pacifastacus leniusculus), entre d’altres.
6.      Controlar l’hiperfreqüentació a determinats indrets amb finalitats lúdiques, sobretot a la capçalera.
7.      Regular les activitats esportives d’aventura, com el barranquisme, que puguin representar una amenaça per a la conservació dels ecosistemes fluvials i la seva biodiversitat.
8.      Promoure pràctiques agrícoles respectuoses amb l’entorn.
9.      Evitar els abocaments de residus sòlids i aigües de rebuig per part d’empreses, nuclis de població i habitatges no connectats al sistema de sanejament.
10.  Vetllar per millorar el sistema de depuració de les aigües residuals d’Alcover.

Durant el període 2013-2014, des de l’associació CEN hem realitzat les següents actuacions:

1.      Negociació i elaboració de l’acord de custòdia fluvial
2.      Elaboració de la proposta d’actuacions
3.      Conferència de presentació de l’acord de custòdia
4.      Conferència sobre el Glorieta
5.      Conservació del cranc de riu ibèric
6.      Control de l’ailant i la robínia
7.      Negociació d’acords de custòdia amb particulars
8.      Mostreig de l’estat ecològic
9.      Realització d’un taller per al públic general
10.  Organització d’una actuació de neteja
11.  Elaboració dels plafons indicatius de l’acord de custòdia
12.  Edició del díptic del programa de custòdia fluvial a les Muntanyes de Prades
13.  Edició d’un apartat sobre la custòdia al web
14.  Edició del llibre “La vida al riu Francolí. Els humans i els sistemes aquàtics”
15.  Edició del calendari 2014
16.  Difusió d’actuacions al blog
17.  Cerca de finançament
18.  Redacció de la memòria anual

Amb tot això, hem tingut 26.231,99 € d’ingressos i 36.616,18 de despeses, de manera que el balanç econòmic ha estat de -10.384,19 €.

Durant el període 2014 – 2015 tenim previst:

1.      Continuació del programa de conservació del cranc de riu ibèric
2.      Continuació del programa de control de l’ailant i la robínia
3.      Regulació del barranquisme
4.      Limitació d’accés als espais naturals vulnerables
5.      Negociació d’acords de custòdia amb particulars
6.      Mostreig de l’estat ecològic a 6 trams del riu Glorieta i els seus afluents
7.      Realització d’un taller per al públic general
8.      Organització d’una actuació de neteja
9.      Elaboració d’un o dos plafons sobre el riu Glorieta (mínim 90 x 90 cm)
10.  Edició d’un pòster del riu Glorieta en el marc de la col·lecció “ecosistemes de Catalunya” (només en versió digital)
11.  Promoció del llibre “La vida al riu Francolí. Els humans i els sistemes aquàtics”
12.  Redacció d’un article de premsa reivindicant la importància de conservar el riu Glorieta
13.  Desenvolupament d’una exposició per al Museu d’Alcover
14.  Cerca de finançament
15.  Redacció de la memòria anual del període 2014 – 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>